500 053 303 biuro@osmiorniczka.netStarzyńskiego 9a, Szczecin

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

§ 1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

Adam Wojcieszonek prowadzący działalność gospodarczą jako firma: VITA Adam Wojcieszonek, Niedźwiedź 8, 73-108 Kobylanka, NIP: 854-24-14-908, REGON: 366438187, którego marką jest Szkoła Pływania OŚMIORNICZKA

§ 2 Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922)

(obowiązująca do 25.05.2018 r.)

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

(stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi.

§3 Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe należące do:

 • Klientów, tj. osób i opiekunów prawnych osób, które uczestniczą w zajęciach Szkoły pływania OŚMIORNICZKA

 • Podopiecznych – dzieci, które uczestniczą w zajęciach Szkoły pływania OŚMIORNICZKA

 • Potencjalnych Klientów – osób zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach Szkoły pływania OŚMIORNICZKA

 • Byłych Klientów – osób, które uczestniczyły w zajęciach Szkoły pływania OŚMIORNICZKA

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora mogą obejmować: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, zwane są dalej łącznie „Klientami”.

§4 Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla osób, których dane są przetwarzane. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, lub wynikającym z odrębnych przepisów.

 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa

 • nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Cel przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu:

 • zaprezentowania oferty zajęć Szkoły pływania OŚMIORNICZKA;

 • zawarcia umowy uczestnictwa w zajęciach Szkoły pływania OŚMIORNICZKA;

 • informowania o promocjach związanych z prowadzonymi zajęciami;

 • prowadzenia bieżącej współpracy w trakcie obowiązywania umowy na prowadzenie zajęć;

 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;

 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§6 Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w przedziale czasowym obejmującym:

 • okres przed nawiązaniem współpracy (podpisaniem umowy na prowadzenie zajęć),

 • okres obowiązywania umowy na prowadzenie zajęć,

 • okres po rozwiązaniu umowy przez przedział czasy wskazany w innych przepisach prawa w tym podatkowych, a także wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń;

Jednak nie dłużej niż 10 lat po rozwiązaniu umowy na prowadzenie zajęć.

§ 7 Dane przekazane przez formularz online

1.   Dane przekazane w ramach formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na stronie internetowej www.osmiorniczkaplywanie.com przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem. Kontaktując się z Administratorem e-mailowo oraz poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko – i ewentualnie inne dane znajdujące się w treści wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

2.   Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego, poprzez formularz kontaktowy oraz formularz zapisu na konsultacje przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego zapytania.

§ 8 Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 1. dostępu do danych,

 2. uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu

 3. sprostowania/uzupełnienia danych,

 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub

  • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub

  • osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, zgodnie z lit. g i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione cele przetwarzania, lub

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.ograniczenia przetwarzania, w sytuacji gdy:

  • osoba której dane dotyczą zgłasza, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, na czas weryfikacji danych;

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu i żąda ograniczenia ich wykorzystania;

  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, zgodnie z lit. g , do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

 5. przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które Klient dostarczył jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany

 6. sprzeciwu – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes VITA Adam Wojcieszonek (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu Klienta, Administrator będzie musiał zaprzestać przetwarzania danych, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Klienta lub polegają na obronie roszczeń (np. w postępowaniu sądowym).

 7. niepodlegania profilowaniu.

 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Klientowi praw, można przesłać mailowo na adres: osmiorniczkaplywanie@interia.pl, lub pisemnie na adres:

 VITA Adam Wojcieszonek Niedźwiedź 8 73-108 Kobylanka

Zgodnie z przepisami prawa VITA Adam Wojcieszonek do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Administrator stosuje zasady:

 • poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

 • integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją,

 • dostępności – zapewnienie dostępu do danych tylko upoważnionym osobom.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązana do zachowania poufności.

§ 10. Udostępnianie danych innym podmiotom

Tylko i wyłącznie za zgodą Klienta dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

§11. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W związku z korzystaniem przez klienta ze strony internetowej www.osmiorniczka.net  Administrator gromadzi dane zawarte w logach systemowych.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci – Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • określania profilu Klienta -Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 3. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci – Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§12. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na swoich stronach internetowych i poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów.